- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   
  Badanie jakość obsługi pacjentów

  Badanie jakość obsługi pacjentów

  Prosimy o ocenę poziomu obsługi pacjenta w naszej przychodni. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: przychodnia@uni-med.pl

  Jak oce­nia Pani/Pan czas ocze­ki­wa­nia na rejestrację:

    Pytanie numer 1 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak oce­nia Pani/Pan uprzej­mość i kom­pe­ten­cje rejestratorek:

    Pytanie numer 2 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak oce­nia Pani/Pan infor­ma­cje uzy­skane od rejestratorek:

    Pytanie numer 3 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak oce­nia Pani/Pan dostęp­ność reje­stra­cji telefonicznej:

    Pytanie numer 4 z 25

  Czy korzysta Pani/Pan z e-reje­stra­cji internetowej do lekarzy POZ:(https://przychodnia.sosnowiec.pl)

    Pytanie numer 5 z 25

  Jak oce­nia Pani/Pan este­tykę i ozna­ko­wa­nie pomiesz­czeń przychodni:

    Pytanie numer 6 z 25

  Jak oce­nia Pani/Pan czy­stość pomiesz­czeń i toalet:

    Pytanie numer 7 z 25

  Jak oce­nia Pani/Pan wypo­sa­że­nie w sprzęt medyczny:

    Pytanie numer 8 z 25

  Czy Pani/Pan korzystał/a z dostępnej u nas diagnostyki w okresie minionego roku:

    Pytanie numer 9 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia uprzej­mość i kul­turę oso­bi­stą lekarzy POZ:

    Pytanie numer 10 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia uprzej­mość i kul­turę oso­bi­stą lekarzy dentystów:

    Pytanie numer 11 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia uprzej­mość i kul­turę oso­bi­stą per­so­nelu pielęgniarskiego:

    Pytanie numer 12 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia facho­wość udzie­la­nia porad:

    Pytanie numer 13 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia zain­te­re­so­wa­nie leka­rza pro­ble­mem pacjenta:

    Pytanie numer 14 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia infor­mo­wa­nie o spo­so­bie leczenia:

    Pytanie numer 15 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia umie­jęt­ność wyja­śnie­nia problemu:

    Pytanie numer 16 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia punk­tu­al­ność lekarzy:

    Pytanie numer 17 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia zain­te­re­so­wa­nie per­so­nelu pie­lę­gniar­skiego pro­ble­mem pacjenta:

    Pytanie numer 18 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia spraw­ność wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur pielęgniarskich:

    Pytanie numer 19 z 25

  Jak Pani/Pan oce­nia umie­jęt­ność pobie­ra­nia krwi:

    Pytanie numer 20 z 25

  Z jakich poradni Pani/Pan korzystał w okresie minionego roku:

    Pytanie numer 21 z 25

  Jak podoba Ci się nasza strona internetowa ?

    Pytanie numer 22 z 25

  Jak podoba Ci się nasza strona na Facebook ?

    Pytanie numer 23 z 25

  Jak ogól­nie oce­nia Pani/Pan jakość usług świad­czo­nych w Uni-Med:

    Pytanie numer 24 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy porad­nię Uni-Med można nazwać “Przy­ja­zną Przychodnią”:

    Pytanie numer 25 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac